Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.dehomme.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Van welke derde partijen we data ontvangen

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie


DeHOMME transformeert. Dit doen wij door opleidingen, trainingen, testen en coaching.

Jij stelt vertrouwen in ons door een beroep op ons te doen. Wij vinden het belangrijk om jouw privacy te respecteren door zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens.

In dit Privacybeleid geven wij inzicht in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen, wat we ermee doen en wat jouw rechten zijn.

1. Privacybeleid

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd:

  • De doelen van het registreren c.q. vastleggen van gegevens.
  • Welke gegevens we verzamelen.
  • Welke gegevens we delen.
  • De beveiliging van de gegevens.
  • Hoe we omgaan met klachten.
  • De rechten en mogelijkheden die u hebt ten aanzien van uw gegevens die door de DeHOMME zijn verzameld.

2. Doelen

Het vastleggen c.q. registreren dient de volgende doelen:

  • het uitvoeren werkzaamheden met betrekking tot (de inschrijving voor, deelneming aan en evaluatie van) een opleiding, training, test en coaching;
  • het kunnen leveren van de diensten die zijn ingekocht;
  • het toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten over onze dienstverlening;
  • het uitvoeren van werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van DeHOMME;
  • het voldoen aan informatieverzoeken van een opdrachtgever en/of klant;
  • het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren;
  • het analyseren en geanonimiseerd weergegeven van de resultaten van onze dienstverlening. Op een website of in een brochure kunnen de door u aangeleverde evaluatiegegevens van een verleende dienst alleen worden geplaatst als u hier expliciet toestemming hebt gegeven. Voor het gebruik daarbij van uw naam en de naam van de organisatie waarvoor u werkt, moet expliciet uw toestemming worden gevraagd.
  • het toegang geven tot en het mogelijk maken van deelname aan e-learning;
  • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
  • problemen met levering en gebruik van de e-learning te kunnen oplossen;
  • het behandelen van klachten en meldingen;
  • voldoen aan de accreditatiecriteria van het CRKBO;
  • de uitvoering of toepassing van relevante wet- en regelgeving.

3. Gegevens die we verzamelen 

We verzamelen gegevens om met u te kunnen communiceren en/of u goede service te kunnen verlenen. Daarvoor vragen wij u om toestemming. Als u die niet geeft, verzamelen we géén gegevens van u.

De volgende gegevens worden door ons verwerkt:

  • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, eventuele functie, geboortedatum, geboorteplaats, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede het bankrekeningnummer van de opdrachtgever of deelnemer;
  • een klantnummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
  • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de deelnemer;
  • gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van het opleiding, training, test en / of coaching;
  • gegevens die betrekking hebben op de behaalde (studie)resultaten;
  • gegevens voor de organisatie van de opleiding, training, test of coaching;
  • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van kosten van de opleiding, training, testen of coaching;
  • gegevens van trainers, coaches en testers voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het verzorgen van opleidingen, trainingen, testen en coaching.
  • gegevens om te voldoen aan de accreditatiecriteria en betreft specifiek …..
  • gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
  • gegevens ten behoeve van de inkoop c.q. verkoop van trainingen via derden.

4. Gegevens die we delen

DeHOMME verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wij zullen uitsluitend gegevens verstrekken indien dit nodig is:

  • voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou;
  • voor de doelen genoemd onder 1 van dit beleid;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • om de van toepassing zijnde gebruikersvoorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen;
  • fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken;
  • de rechten, eigendom of veiligheid van DeHOMME, onze gebruikers of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.
  • de gegevens verder worden verwerkt v Schouten & Nelissen zorgt ervoor dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt of

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DeHOMME blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We kunnen niet-persoonlijk identificeerbare gegevens openbaar en met onze partners (zoals uitgevers, adverteerders of gekoppelde sites) delen. Bijvoorbeeld om resultaten en trends te laten zien met betrekking tot onze dienstverlening.

Als DeHOMME betrokken wordt bij een fusie, overname of verkoop, blijven we de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stellen we de betreffende gebruikers op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid.

5. Beveiliging van gegevens

We streven ernaar uw gegevens die in ons bezit zijn te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging.

Daarvoor:

  • vragen wij uw toestemming om uw gegevens op te slaan;
  • hebben we uw persoonlijke gegevens opgeslagen op een harde schijf en die alleen toegankelijk is met een wachtwoord;
  • hebben we de toegang tot uw persoonlijke gegevens beperkt tot enkele medewerkers van DeHOMME die zijn onderworpen aan strenge vertrouwelijkheidsverplichtingen;
  • controleren we regelmatig of we voldoen aan ons eigen Privacybeleid. We houden ons daarbij aan de regelgeving uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

6. Klachten

Wanneer we een formele schriftelijke klacht ontvangen, nemen we contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken. We werken samen met de betreffende regelgevende instanties en de Autoriteit Persoonsgegevens om klachten met betrekking tot persoonlijke gegevens te verhelpen die we niet rechtstreeks met de betrokkene kunnen oplossen.

7. Uw rechten

Recht op informatie
U hebt recht om op de hoogte te worden gesteld van onder andere het feit dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij u daarom om toestemming.

Recht op inzage
Na uw toestemming om gegevens te verwerken, heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens en inzage in bepaalde informatie, zoals de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens en aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt.

Daarvoor heeft u de informatie uit dit Privacybeleid ter beschikking. Wanneer u de door ons opgeslagen persoonlijke gegevens wilt inzien, kunt u daarvoor een verzoek indienen via info@dehomme.nl. U krijgt dan binnen twee weken de door ons verwerkte persoonsgegevens van u per e-mail toegestuurd.

Recht op correctie
Wanneer u de door ons opgeslagen persoonlijke gegevens wilt corrigeren, kunt u daarvoor een verzoek indienen waarin u aangeeft welke gegevens moeten worden aangepast, aangevuld of verwijderd (via info@dehomme.nl). Wij zullen de correctie binnen twee weken uitvoeren en u daarover via e-mail berichten.

Recht op vergetelheid
U hebt recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens als:

de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt

  • u uw eerder gegeven toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens intrekt (via info@dehomme.nl);
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking (via info@dehomme.nl);
  • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt (via info@dehomme.nl);
  • u jonger bent dan zestien jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via bijvoorbeeld een app of website.

Recht op bezwaar
U hebt in bepaalde gevallen het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen. Een beperking van de verwerking houdt in dat de persoonsgegevens niet verwerkt en gewijzigd mogen worden. Via info@dehomme.nl.

Recht op dataportabiliteit
U hebt het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen. Dit recht geeft u de mogelijkheid om op een eenvoudige manier uw persoonsgegevens van de ene IT-omgeving naar de andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Een verzoek daartoe kunt u indienen via info@dehomme.nl.

Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@dehomme.nl.

 DeHOMME 2018