DeHOMME transformeert. Dit doen wij door opleidingen, trainingen, testen en coaching.

Jij stelt vertrouwen in ons door een beroep op ons te doen. Wij vinden het belangrijk om jouw privacy te respecteren door zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens.

 

In dit Privacybeleid geven wij inzicht in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen, wat we ermee doen en wat jouw rechten zijn.

 

1. Privacybeleid

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd:

  • De doelen van het registreren c.q. vastleggen van gegevens.
  • Welke gegevens we verzamelen. 
  • Welke gegevens we delen.
  • De beveiliging van de gegevens.
  • Hoe we omgaan met klachten.
  • De rechten en mogelijkheden die u hebt ten aanzien van uw gegevens die door de DeHOMME zijn verzameld.

2. Doelen

Het vastleggen c.q. registreren dient de volgende doelen: 

  • het uitvoeren werkzaamheden met betrekking tot (de inschrijving voor, deelneming aan en evaluatie van) een opleiding, training, test en coaching; 
  • het kunnen leveren van de diensten die zijn ingekocht;
  • het toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten over onze dienstverlening;
  • het uitvoeren van werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van DeHOMME;
  • het voldoen aan informatieverzoeken van een opdrachtgever en/of klant; 
  • het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren;
  • het analyseren en geanonimiseerd weergegeven van de resultaten van onze dienstverlening. Op een website of in een brochure kunnen de door u aangeleverde evaluatiegegevens van een verleende dienst alleen worden geplaatst als u hier expliciet toestemming hebt gegeven. Voor het gebruik daarbij van uw naam en de naam van de organisatie waarvoor u werkt, moet expliciet uw toestemming worden gevraagd.
  • het toegang geven tot en het mogelijk maken van deelname aan e-learning;
  • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
  • problemen met levering en gebruik van de e-learning te kunnen oplossen;
  • het behandelen van klachten en meldingen;
  • voldoen aan de accreditatiecriteria van het CRKBO;
  • de uitvoering of toepassing van relevante wet- en regelgeving.

3. Gegevens die we verzamelen 

 

We verzamelen gegevens om met u te kunnen communiceren en/of u goede service te kunnen verlenen. Daarvoor vragen wij u om toestemming. Als u die niet geeft, verzamelen we géén gegevens van u.

De volgende gegevens worden door ons verwerkt:

  • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, eventuele functie, geboortedatum, geboorteplaats, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede het bankrekeningnummer van de opdrachtgever of deelnemer; 
  • een klantnummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens; 
  • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de deelnemer; 
  • gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van het opleiding, training, test en / of coaching; 
  • gegevens die betrekking hebben op de behaalde (studie)resultaten; 
  • gegevens voor de organisatie van de opleiding, training, test of coaching;
  • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van kosten van de opleiding, training, testen of coaching;
  • gegevens van trainers, coaches en testers voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het verzorgen van opleidingen, trainingen, testen en coaching.
  • gegevens om te voldoen aan de accreditatiecriteria en betreft specifiek …..
  • gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
  • gegevens ten behoeve van de inkoop c.q. verkoop van trainingen via derden.

4. Gegevens die we delen

 

DeHOMME verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wij zullen uitsluitend gegevens verstrekken indien dit nodig is:

  • voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou;
  • voor de doelen genoemd onder 1 van dit beleid; 
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
  • om de van toepassing zijnde gebruikersvoorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen;
  • fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken;
  • de rechten, eigendom of veiligheid van DeHOMME, onze gebruikers of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.
  • de gegevens verder worden verwerkt v Schouten & Nelissen zorgt ervoor dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt of 

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DeHOMME blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We kunnen niet-persoonlijk identificeerbare gegevens openbaar en met onze partners (zoals uitgevers, adverteerders of gekoppelde sites) delen. Bijvoorbeeld om resultaten en trends te laten zien met betrekking tot onze dienstverlening.

Als DeHOMME betrokken wordt bij een fusie, overname of verkoop, blijven we de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stellen we de betreffende gebruikers op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid.

 

5. Beveiliging van gegevens

 

We streven ernaar uw gegevens die in ons bezit zijn te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging.

Daarvoor:

  • vragen wij uw toestemming om uw gegevens op te slaan;
  • hebben we uw persoonlijke gegevens opgeslagen op een harde schijf en die alleen toegankelijk is met een wachtwoord;
  • hebben we de toegang tot uw persoonlijke gegevens beperkt tot enkele medewerkers van DeHOMME die zijn onderworpen aan strenge vertrouwelijkheidsverplichtingen;
  • controleren we regelmatig of we voldoen aan ons eigen Privacybeleid. We houden ons daarbij aan de regelgeving uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

6. Klachten

 

Wanneer we een formele schriftelijke klacht ontvangen, nemen we contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken. We werken samen met de betreffende regelgevende instanties en de Autoriteit Persoonsgegevens om klachten met betrekking tot persoonlijke gegevens te verhelpen die we niet rechtstreeks met de betrokkene kunnen oplossen.

 

7. Uw rechten

 

Recht op informatie
U hebt recht om op de hoogte te worden gesteld van onder andere het feit dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij u daarom om toestemming.

 

Recht op inzage
Na uw toestemming om gegevens te verwerken, heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens en inzage in bepaalde informatie, zoals de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens en aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt.

Daarvoor heeft u de informatie uit dit Privacybeleid ter beschikking. Wanneer u de door ons opgeslagen persoonlijke gegevens wilt inzien, kunt u daarvoor een verzoek indienen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. U krijgt dan binnen twee weken de door ons verwerkte persoonsgegevens van u per e-mail toegestuurd.

 

Recht op correctie
Wanneer u de door ons opgeslagen persoonlijke gegevens wilt corrigeren, kunt u daarvoor een verzoek indienen waarin u aangeeft welke gegevens moeten worden aangepast, aangevuld of verwijderd (via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Wij zullen de correctie binnen twee weken uitvoeren en u daarover via e-mail berichten.

 

Recht op vergetelheid
U hebt recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens als:

de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt

  • u uw eerder gegeven toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens intrekt (via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.);
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking (via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.);
  • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt (via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.);
  • u jonger bent dan zestien jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via bijvoorbeeld een app of website.

Recht op bezwaar
U hebt in bepaalde gevallen het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen. Een beperking van de verwerking houdt in dat de persoonsgegevens niet verwerkt en gewijzigd mogen worden. Via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Recht op dataportabiliteit
U hebt het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen. Dit recht geeft u de mogelijkheid om op een eenvoudige manier uw persoonsgegevens van de ene IT-omgeving naar de andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Een verzoek daartoe kunt u indienen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 
 DeHOMME 2018

 

 

­